Få mer ut av eiendommen din med en støttemur

Tradisjonelt bygges støttekonstruksjoner i armert betong eller med tunge stein-/betongblokker. Visste du at du også kan bruke jorden selv som bygningsmateriale? Har du oversikt over hvilke regler som gjelder?

Jordfyllinger ligger naturlig med en stabil helningsvinkel på mellom 25 og 30 °, avhengig av jordartens egenskaper. Dette betyr at fyllingsutslaget til hver side av nyttearealet på toppen er ca. dobbelt så stort som fyllingshøyden. En 5 m høy fylling med 10 m effektiv bredde på toppen vil i praksis beslaglegge ca. 30 m grunn. I områder med press på grunnen vil det være god økonomi i å redusere denne bredden. Det samme er tilfelle der hvor det ikke er plass til å erverve grunn for å få et ekstra jernbanespor eller et nytt kjørefelt.
 
Tradisjonelt bygges støttekonstruksjoner i armert betong eller med tunge stein-/betongblokker. Ved bruk av jordarmering vil man imidlertid kunne bruke jorden selv som bygningsmateriale, og på en enkel og rasjonell måte bygge en skråning med helning mellom 45 og nesten 90 °. Teknikken er i korte trekk å bygge opp fyllingen lagvis med armeringsnett, med eller uten frontelementer. Denne måten å bygge støttemurer er langt mer bærekraftig enn tradisjonelle metoder, da mengden tilkjørt masse og betong kan reduseres betraktelig

Hvilke søknadsplikt er det for støttemurer?

Alle støttemurer skal i utgangspunktet byggeanmeldes, her varierer reglene fra kommune til kommune. Men noen av de viktigste punktene å tenke på er tatt med under:

Ikke søknadspliktig

Muren er unntatt søknadsplikt jf. Byggesaksforskriften §4-1 bokstav C nr 5, dersom den kan plasseres:
  • 2 meter fra nabogrensen og ikke er over 1 meter høy
  • 4 meter fra nabogrensen og muren ikke er over 1,5 meter høy og så sant den ikke fører til urimelig ulempe for omgivelsene
  • Støttemuren skal ikke være til hinder for fri sikt

Støttemur mot nabogrense

PBL § 29-4 krav om 4 meter til nabogrense vil i utgangspunktet også gjelde for støttemurer. Imidlertid vil små forstøtningsmurer kunne tillates nærmere nabogrensen med hjemmel i § 29-4 bokstav b, unntatt søknadsplikt. Dersom muren ikke faller inn under § 29-4 b, unntatt søknadsplikt, må det søkes om dispensasjon fra 4 meters-regelen eller det skal foreligge nabosamtykke. Støttemurer som er søknadspliktige må omsøkes selv om nabosamtykke kan fremskaffes.


Støttemur mot vei

Dersom støttemuren ligger innenfor byggegrense mot offentlig vei, vil tiltaket i utgangspunktet kreve søknad om dispensasjon. Små støttemurer vil derimot ikke kreve dispensasjon, jfr. avsnittet “Støttemur mot nabo”. Muren må ikke komme i konflikt med krav til frisikt og regulert vegkant /avstander i vegnormalen (uregulerte strøk).


Krav til estetikk

Jfr. PBL §§ 29-1 og 29-2 skal estetisk utforming ivaretas for alle tiltak.
 

En støttemur som er høyere enn 1 meter krever proffesjonell kompetanse

Det er svært viktig at enhver støttemur over 1 eller 1,5m (se over) høyde, vurderes og dimensjoneres av faglig kvalifisert person. Alle støttemurer skal byggemeldes og søknadskjemar fylles ut. Unntatt er murene som nevnt over. For støttemurer som bygges mot veger gjelder strengere krav, og disse kan være forskjellige fra kommune til kommune.
Ønsker du å bygge en støttemur høyere enn 1 meter så må man benytte et firma eller person med ansvarsrett. Dette kan være en anleggsgartner, entreprenør eller en konsulent.

Unngå at støttemuren raser med jordarmeringsnett

På murer over 1,5 meter så bør muren forankres med jordarmeringsnett(geonett) dersom dybden av muren er mindre enn 0,8x høyden av muren. Dette er et konservativt anslag som sikrer at din nye flotte støttemur raser ut/kollapser. Regneksempel: en 3 meter høy mur bør være 2,4 meter dyp(3,0x0,8=2,4), dette vil da si at dersom man for eksempel bygger en gabionmur som er 1 meter dyp (og 3 meter høy), så bør forankringen i tillegg til gabionen være 1,4 meter bak i de drenerte bakmassene.  
14.06.2022
Brødrene Dahl