Hvilke søknadsplikt er det for bygging av støttemur?

Alle støttemurer skal i utgangspunktet byggemeldes, her varierer reglene fra kommune til kommune. Les om de viktigste punktene man bør tenke på.

støttemur_shutterstock

Hvilke søknadsplikt er det for bygging av støttemur?

Alle støttemurer skal i utgangspunktet byggemeldes, her varierer reglene fra kommune til kommune. Men noen av de viktigste punktene å tenke på er tatt med under:


1. Dette kan du bygge uten å søke

Muren er unntatt søknadsplikt jf. Byggesaksforskriften §4-1 bokstav C nr 5, dersom den kan plasseres:

  • 2 meter fra nabogrensen og ikke er over 1 meter høy
  • 4 meter fra nabogrensen og muren ikke er over 1,5 meter høy og så sant den ikke fører til urimelig ulempe for omgivelsene
  • Støttemuren skal ikke være til hinder for fri sikt

2. Støttemur mot nabogrense

PBL § 29-4 krav om 4 meter til nabogrense vil i utgangspunktet også gjelde for støttemurer. Imidlertid vil små forstøtningsmurer kunne tillates nærmere nabogrensen med hjemmel i § 29-4 bokstav b, unntatt søknadsplikt. Dersom muren ikke faller inn under § 29-4 b, unntatt søknadsplikt, må det søkes om dispensasjon fra 4 meters-regelen eller det skal foreligge nabosamtykke. Støttemurer som er søknadspliktige må omsøkes selv om nabosamtykke kan fremskaffes.

3. Støttemur mot vei

Dersom støttemuren ligger innenfor byggegrense mot offentlig vei, vil tiltaket i utgangspunktet kreve søknad om dispensasjon. Små støttemurer vil derimot ikke kreve dispensasjon, jfr. avsnittet “Støttemur mot nabo”. Muren må ikke komme i konflikt med krav til frisikt og regulert veikant /avstander i veinormalen (uregulerte strøk).

4. Krav til estetikk

Jfr. PBL §§ 29-1 og 29-2 skal estetisk utforming ivaretas for alle tiltak.


En støttemur som er høyere enn 1 meter krever proffesjonell kompetanse

Det er svært viktig at enhver støttemur over 1 eller 1,5m (se over) høyde, vurderes og dimensjoneres av faglig kvalifisert person. Med noen unntak skal som regel alle støttemurer byggemeldes og søknadskjemaer fylles ut. For støttemurer som bygges mot veier gjelder strengere krav, og disse kan være forskjellige fra kommune til kommune.
Ønsker du å bygge en støttemur høyere enn 1 meter så må man benytte et firma eller person med ansvarsrett. Dette kan være en anleggsgartner, entreprenør eller en konsulent.

Kontakt din nærmeste DIGIT aktør for befaring

Kontakt din lokale entreprenør eller anleggsgartner for en befaring.
14.06.2022
Brødrene Dahl