Tilgang på slokkevann kan være avgjørende

31.03.2022

Hilde S. Fossing

Etter langvarig tørke kan vi i nyhetene om dagene ofte lese om nye tragiske branner som rammer tett bebyggelse, verneverdige bygninger, eller gårdsbruk.

Høye krav på tilgang til slokkevann

Det er i dag høye krav til slokkevann, noe som kan innebære at byggeprosjekter for borettslag og i hyttefelt ikke blir realisert fordi kostnadene ved å legge forholdene til rette for å oppfylle kravene til slokkevann blir for høye. Eller at det brukes unødvendig store ressurser på å bygge basseng som egentlig ikke er nødvendig. Det kan også være tilfeller der det kan være et problem at store mengder slokkevann forurenser grunnen, og kan utgjøre en fare for drikkevannet enkelte steder.  

En utfordring med tilgjengelig slokkevannsmengder utenfor tettbygde strøk

«Undersøkelser av innsatser har også vist at i halvparten av brannene brukes det kun vann fra brannbilens tank for å slokke brannen. Godt over halvparten i brannvesenet selv sier at dagens krav er tilstrekkelige til å få slokket branner. Et mindretall (rundt 20 %) sier at det er for lite vann tilgjengelig. Der hvor det har vært problemer med tilgjengelig slokkevannmengde er i forbindelse med branner utenfor tettbygde strøk, og hvor innsatstiden har vært lang.» (brennaktuelt.no, 30 oktober, 2019)

Brannvannstank kan være løsningen

Selv om Norge er et land som kan oppleve store nedbørsmengder i perioder og har god tilgang til ferskvann, finnes det deler av landet hvor det grunnet geografi, årstid, dårlig trykk på vannledningsnettet eller andre årsaker ikke har god nok tilgang på vann for slokking av brann.
Tilgang på slokkevann kan være helt avgjørende for effektiv brannslokking
Dette kan løses med en brannvannstank, som kan være en svært nyttig installasjon i en rekke områder som boligfelt, hyttefelt, bensinstasjoner, industriområder, tunneler og andre steder hvor tilgang til vann for slokking er begrenset.
Render Branvannstank 70m3 with section view.JPG
Illustrasjon av brannvannstanker fra Kingspan. Større vanntankanlegg leveres i volumstørrelser fra 15-100m3. Tankene leveres i standard GRP med tilpassede rørkoblinger. Bilde til venstre viser brannvannstank 70m3. Bilde til høyre viser 3x100m3.

Kontakt din nærmeste DIGIT aktør for befaring

Få tilbud på legging av brannvannstank hos din nærmeste graveentreprenør