Vann på hytta og hyttefeltet

Vann på hytta er praktisk og gir komfort. Les mer om hyttevann-mulighetene – fra omfattende fellesløsninger til enkle opplegg for enkelthytter.

Vann på hytta og hyttefeltet
Der forholdene ligger til rette for det, kan du koble hytta til kommunalt anlegg. Da virker vann og avløp som for andre i kommunen, inkludert belastning av kommunale avgifter. Det er ikke  alle som har mulighet til å koble deg på det kommunale vann- og avløpsnettet. Da kan for eksempel grunnvann fra brønn være en god løsning.
Oversikt vann- og avløpsløsninger for hytter og hytteområder
  1. Koble til kommunalt anlegg
  2. Felles anlegg for hytteområdet
  3. Borre etter grunnvann
  4. Grave en brønn
  5. Pumpe fra nærliggende vannkilde
  6. Oppsamling / vann fra sisterne

Felles vann- og avløpslag for hytteområder

Felles vann- og avløpsprosjekter vil koste en god del for den enkelte hytteeier. Likevel vil det som regel være enklere og mer lønnsomt å gå sammen om anlegget – også i forhold til godkjennelse og senere drift og vedlikehold. Noen har kanskje en hytteforening fra tidligere av og som tar initiativet. Andre samler naboene til å etablere et vann- og avløpslag som kanskje senere konverteres til et aksjeselskap med styre og drift. 

Fellesanlegget kan kobles til det kommunale og da påløper kommunale avgifter knyttet til dette. Et annet alternativ er å etablere et felles renseanlegg for hytteområdet.
Utgangspunktet for et intitiativ til vann- og avløpslag kan være behov for å utvide bruksesong til helårs, øke brukskomfort og forbedre hygiene. Eller at det er kommet nye krav fra lokale myndighetene på gammel løsning som forurenser i grunn eller sjø.

Salgsverdien øker

Mange vil oppleve at takstverdien på hytta øker med mer enn investeringen. Det føler man ikke på lommeboken der og da. Men, det er relevant i forhold til samtale om lån i banken til investeringen og hvis hytta skal selges.
Hvis en kjøper står overfor to nokså like hytter, men hvor den ene er litt dyrere fordi den har en god vann- og avløpsløsning, så vil nok valget falle på den sistnevnte.

Krav til pumpesystemer for vann og avløp

Økt vanntilførsel gir også noen andre konsekvenser inkludert godkjenning fra myndighetene, filtrering og avløpsrensing.

Tradisjonelle kommunale vann- og avløpssystemer er basert på gravitasjonskreftene. Ferskvann kommer fra vannkilde som er høyere oppe enn brukerne slik at det blir trykk i rørene. Avløpet renner nedover til renseanlegg. Anleggene kan lokalt fungere uten behov for elektrisk strøm.

For å unngå mye sprengning og graving som innebærer store inngrep i sårbar natur til fjells, skog og ved sjø kan alternativet være et systemer hvor både vann og avløp pumpes. Da legges rørsystemer kanskje bare noen centimeter ned i grunnen og til og med oppå fjell og stein. Systemene har integrerte varmekabler hvor iallfall avløpskablene skal ha helårsdrift.

Med pumpesystemer for hytter står vann- og avløpslaget mye friere til å velge trasé. Traséen kan gå i hytteveien uavhengig av stigninger opp og ned. Så legges stikkledninger og monteres avløpskvern med pumpe utenfor hver hytte. Denne type løsninger krever strømtilførsel.

En fin bi-effekt av slike prosjekter er at hytteveisystemet også kan få seg et godt løft. Det går an å invitere strømnett-leverandøren til å etablere lokalt strømnett i grunnen, og samtidig øke kapasiteten i området. Bredbånd/nettilgang er det også en god anledning til å etablere. Hyttefeltet kan også få fornyet toppdekket enten det er snakk om grus eller asfalt.

Borre etter vann til hytta

Grunnvannet er en av de sikreste og beste kildene til rent vann. Hvor mye vann du får tilgang på i døgnet vil avhenge av forholdene. Borebrønner gir de fleste steder mer enn nok vann til enkeltstående hytter.
Ønsker du innlagt vann på hytta, men har ikke mulighet til å koble deg på det kommunale vann- og avløpsnettet? Da kan grunnvann fra brønn være løsningen.


Pumpe fra brønn, bekk eller vannreservoir

Hva med en pumpe fra eksisterende brønn, bekk, elve eller vannreservoir i form av en dam eller innsjø? Med nokså enkle løsninger kan du ta farvel med vannbæringen. For slike løsninger vil det naturligvis være kjekt med tilgang til elektrisk strøm, men det er også mulig å etablere løsninger som drives med solcellepanel eller håndpumpe.


Grave brønn

Mange steder i Norge står grunnvannet høyt. Med det mener vi at du ikke skal måtte grave så dypt for å komme ned til toppen av grunnvannet – grunnvannspeilet. Gammeldagse brønner kan for eksempel være etablert slik det er grunnvannet du slipper bøtta nedi og heiser opp.

Slike brønner går naturligvis også an å etablere i dag. Før ble slike brønner steinsatt og det kan vi gjøre nå også, eller så kan vi gå for løsninger med betongkummer eller plast/polytetylen.


Sisterne-vann

Det er mange løsninger for å samle opp vann – fra bøtter til større tanker. Kilder kan være regnvann fra tak eller kanskje en bekk som tørker ut deler av sesongen. Med en slik løsning så kan man ikke være sikker på at vannet er helt rent. Hvilken bruk du ønsker av vannet bestemmer renseløsning. Mange tar med seg drikkevann og bruker sisternevannet bare til vask og oppvask.
20.06.2022
Brødrene Dahl

Siste nytt fra Brødrene Dahl

Tilgang på slokkevann kan være avgjørende
Tilgang på slokkevann kan være avgjørende
Brannvannstank kan være en svært nyttig installasjon i en rekke områder som boligfelt, hyttefelt, bensinstasjoner, industriområder, tunneler og andre steder hvor tilgang til vann for slokking er begrenset.
Les mer